Hotel Celjska Koča je primerno izhodišče za odkrivanje lepot s kolesom. Urejene poti do centra mesta Celje in naprej vse do Šmartinskega jezera, Žalca – Fontane piv,. Odpravite se lahko tudi do Svetine, hiše Alme Karlin ter vse do centra Laško.

V hotelu je na voljo 10 gorskih električnih koles (treh različnih velikosti).

 Kolesarski paket

INTERAKTIVNI ZEMLJEVID KOLESARSKIH POTI
S klikom na spodnji zemljevid, izberite kolesarsko pot, ki vam najbolj ustreza:

SEZNAM TRENUTNO UREJENIH KOLESARSKIH POTI:

Dobje – Slivniško jezero Pečovje – Svetina Šentrupert – Laško

Razdalja: 55,4 km

Vzpon: 970 m. n. v.
Podlaga: asfalt, makadam

Razdalja: 24,9 km

Vzpon: 700 m. n. v.
Podlaga: asfalt, makadam

Razdalja: 31 km
Vzpon: 610 m. n. v.
Podlaga: asfalt,
makadam

 

Tremerje – Rifengozd Na Kalobje Na Malič

Razdalja: 18 km

Vzpon: 490 m. n. v.
Podlaga: asfalt, makadam

Razdalja: 32,5 km
Vzpon: 780 m. n. v.
Podlaga: asfalt, makadam

Razdalja: 49,9 km
Vzpon: 1280 m. n. v.
Podlaga: asfalt,
makadam

Za ogled kolesarskih poti na skupnem zemljevidu, kliknite tukaj!

V letu 2015 sta v okviru projekta Rubike, ki ga je je financiral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, nastal pa v sodelovanju med Zavodom za gozdove, Športnim društvom Brez bremz ter Mestno občino Celje,  nastali dve novi kolesarski poti. Obe se odcepita od obstoječe asfaltne ceste skozi Pečovnik na utrjene gozdne ceste in vlake z namenom razbremenitve glavne ceste kolesarjev in pohodnikov. Primerni sta za povprečne rekreativce.

 • Pot na Vrheh: dolžina 2,1 km, lažji naklon, višinska razlika 300 m
 • Pot Stari Plac: dolžina 1,2 km, malo bolj zahteven naklon, višinska razlika 300 m

1. člen

Ti splošni pogoji (v nadaljevanju: pogoji) opredeljujejo pogoje izposoje in uporabe koles ter obveznosti nosilca, upravljavca in uporabnika.

Ti pogoji zavezujejo nosilca, upravljavca in uporabnika kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007).

2. člen

V teh pogojih poslovanja imajo posamezni izrazi naslednji pomen:
 • kolesa so gorska električna kolesa, ki so last nosilca;
 • informacijska točka je mesto kjer se sklene pogodbeno razmerje za najem kolesa in točka kjer se kolo izposodi in vrne ter se nahaja na recepciji upravljavca;
 • nosilec je ZPO CELJE d.o.o., kot lastnik koles;
 • upravljalec je ZPO CELJE d.o.o., PE Celjska koča;
 • uporabnik je naročnik oziroma oseba, ki najame kolo;
 • spletna stran je dostopna na spletnem naslovu https://www.celjska-koca.si in vključuje vse podstrani.

3. člen

Pogoji so objavljeni na spletni strani in so sestavni del najemniškega razmerja med nosilcem in vsakokratnim uporabnikom. Nosilec si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni pogoji veljati z dnem objave na spletnih straneh.

4. člen

Šteje se, da je pogodbeno razmerje sklenjeno, ko uporabnik izpolni in podpiše obrazec za prevzem kolesa (v nadaljevanju: obrazec).

Obrazec se dobi in izpolni na informacijski točki upravljavca. V primeru nepopolno izpolnjenega obrazca, lahko upravljavec uporabnika pozove k dopolnitvam. V primeru, da uporabnik ne posreduje dopolnitev pravočasno ali je dopolnitev neprimerna, lahko upravljavec v skladu s temi pogoji enostransko prekine pogodbeno razmerje.

5. člen

Uporabnik mora k izpolnjenemu in podpisanemu obrazcu predložiti veljaven osebni dokument.
Izposoja koles je plačljiva. Cenik izposoje in ostalih povezanih stroškov je objavljen na spletni strani.

6. člen

Uporabniki koles so lahko vse polnoletne fizične osebe. Za osebe, ki še niso polnoletne, izpolnijo obrazec njihovi zakoniti zastopniki, pri čemer so dolžni obvestiti upravljavca, da so le-ti namenjeni osebam, ki so starejše od 14 let in še niso polnoletne; ter posredovati osebne podatke le-teh.

Starši ali zakoniti zastopniki mladoletnega uporabnika, odgovarjajo za vso škodo, ki jo neposredno ali posredno s koriščenjem storitve povzroči mladoletna oseba.

7. člen

Uporabnik si lahko kolo sposodi za različno časovno obdobje, vendar do največ 7 (sedem) dni. Ob izposoji prejme uporabnik ključe od ključavnice kolesa.

8. člen

V primeru, da isti uporabnik večkrat krši te pogoje, imata nosilec in upravljavec pravico, da mu onemogočita dostop do kolesa za določeno ali neprekinjeno obdobje.

9. člen

Uporabnik je dolžan vrniti kolo najkasneje do poteka roka izposoje, na mestu prevzema.

10. člen

Uporabnik je dolžan:
 • koristiti storitev s potrebno previdnostjo, skrbnostjo in preudarnostjo ter ob upoštevanju teh pogojev uporabe;
 • nadzorovati kolo, ki si ga je izposodil, zlasti pa ga zakleniti s prejeto ključavnico, v primeru, da se loči od kolesa;
 • ravnati s kolesom tako, da so poškodbe, uničenje ali izginotje izključeni;
 • upravljavcu sporočiti izgubo, krajo, poškodbo in ali kakršnekoli druge težave v zvezi z najemom, in sicer v najkrajšem mogočem času, vendar najpozneje v roku 24 ur po nastanku dogodka na klicno številko ;
 • v primeru kaznivega dejanja čim prej obvestiti tudi policijo;
 • vrniti kolo znotraj trajanja najema.

Kolo ostane v polnem obsegu v uporabnikovi izključni odgovornosti, dokler ponudnik storitve ne prejme kopije prijave kaznivega dejanja.

11. člen

V kolikor nosilec ali upravljavec kadarkoli med trajanjem najema ugotovita, da koriščenje kolesa poteka v nasprotju s temi pogoji, lahko nosilec enostransko prekine najemno razmerje, uporabnik pa je v tem primeru dolžan takoj vrniti kolo.

12. člen

Uporabnik kolesa ne sme posoditi, oddati v najem, odstopiti ali ga uporabljati na kakršenkoli drugačen način, ki ni naveden v teh pogojih.

Uporabniku je izrecno prepovedana prepustitev kolesa, ki je last nosilca, v kakršnokoli, brezplačno ali plačljivo, uporabo tretji osebi.

13. člen

Uporabnik ima pravico, da kolo primerno uporabi, v skladu z določbami teh pogojev.
Primerna uporaba izključuje predvsem naslednje:
 • uporabo v nasprotju z določbami veljavne prometne ureditve, predvsem določb cestnoprometnih predpisov;
 • kakršnokoli uporabo na terenu ali v naravnih razmerah, ki kolo poškodujejo;
 • kakršenkoli prevoz tretje osebe na kakršenkoli način;
 • kakršnokoli uporabo kolesa na način, ki v nevarnost spravlja njega samega ali tretjo osebo;
 • kakršnokoli demontažo ali poskus demontaže celotnega kolesa ali dela kolesa.

14. člen

Uporabnik sam in neomejeno odgovarja za škodo, ki bi nastala z uporabo kolesa, vključno uporabe v primeru zakasnele vrnitve.

15. člen

Ob začetku vsakega posameznega časa veljavnosti izposoje je uporabnik dolžan plačati varščino v višini kot to določa veljavni cenik.
Nosilec lahko unovči varščino v primerih in pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju, predvsem v primeru poškodbe, goljufive uporabe in/ali izginotja kolesa, za katerega odgovarja uporabnik.

Znesek, ki ustreza zadevnim kaznim, zapade v plačilo na prvi poziv nosilca, če se ugotovi kršitev dolžnosti uporabnika v skladu s temi pogoji.
V primerih, da varščina ne zadošča za popravilo ali nadomestilo kolesa, je uporabnik dolžan v celoti povrniti škodo, ki je nastala nosilcu.

16. člen

Za te pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore glede njihove izvedbe in njihovih posledic velja sodna praksa pristojnih sodišč Slovenije, na katere pogodbenici prenašata izrecno pristojnost, tudi v primeru arbitražnega postopka, pritegnitve tretje osebe kot poroka ali sosporništva.

Morebitne spore glede izvedbe in posledic pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno Okrajno sodišče v Celju.

Uporabnik in nosilec se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu, soglašala s predložitvijo spora v mediacijo.

Uporabnik lahko od pogodbe kadarkoli odstop brez navajanja razlogov. O odstopu mora ponudnika storitve obvestiti. Nosilec uporabniku zaradi odstopa ne obračuna nikakršnih dodatnih stroškov.

CENIK IZPOSOJE KOLES IN OPREME v letu 2021:

DO 5 UR NA DAN NA TEDEN
Gorsko kolo + čelada 5,00 € 10,00 €
Električno kolo + čelada 15,00 € 29,00 €
Izposoja čelade 2,00 €

SPLOŠNI POGOJI NAJEMA IZPOSOJENE OPREME
1. V primeru povzročitve škode na opremi, je oseba, ki si je sposodila opremo, dolžna poravnati nastalo škodo v višini 60% cene nove opreme.
2. Oseba, ki si opremo izposodi, prevzema polno odgovornost za opremo.
3. Izposojena oprema ni zavarovana. Eventuelne poškodbe opreme krije oseba, ki si je opremo izposodila. Eventuelna kraja opreme je odgovornost osebe, ki si je opremo izposodila in ta oseba je ob najemu seznanjena, da bo v tem primeru plačala 100% vrednosti opreme.
4. V primeru kraje je oseba, ki si je opremo izposodila, dolžna krajo prijaviti lokalni policijski postaji.
5. Menjava opreme v najemnem obdobju z opremo enake kvalitete in vrednosti je vedno mogoča. Prav tako je mogoča menjava opreme za drugo višje kvalitete z doplačilom razlike v ceni najema. V primeru, da se menja oprema za opremo nižje kvalitete pa vračilo denarja ni možno.
6. Najem opreme je potrebno plačati vnaprej, v kolikor ni drugače pisno dogovorjeno z vodstvom podjetja.
7. V primeru zamude vračila opreme se zaračunava dodaten dan najema po veljavnem ceniku.
8. V kolikor oprema ni vrnjena najkasneje v 7 dneh po izteku najemnega obdobja bo oprema prijavljena na Policijo kot ukradena.
9. Oprema se lahko vrne pred iztekom najemnega obdobja. Vračilo denarja ni mogoče. Vračilo denarja je možno samo v primeru poškodb, bolezni in sicer ob predložitvi zdravniškega potrdila.
10. Ob prevzemu izposojene opreme je potrebno podpisati izjavo o najemu opreme. S podpisom izjave najemnik sprejme splošne pogoje izposoje opreme.
11. Izjava o najemu je veljavna samo v primeru, ko je plačilo za celoten čas najema izvršeno v celoti in je najemnik predložil veljaven osebni dokument. Najemnik dovoljuje shranjevanje osebnih podatkov izposojevalcu opreme in uporabo le teh za namene statistične obdelave. Izposojevalec pa se obvezuje, da bo prejete podatke hranil in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Za posamezno izposojo kolesa je potrebno priložiti veljaven osebni dokument in varščino v višini 20,00 €.

Cene so v EUR in vključujejo 22% DDV. Pridržujemo si pravice do spremembe cene. Cenik velja od 1.4.2020 do preklica!